Rozliczanie składek ZUS (film)

Bilans otwarcia ZUS

Automatyczne generowanie DW ZUS

Ręczne wprowadzanie DW ZUS


Rozliczanie składek ZUS (film)
Bilans otwarcia ZUS


Bilans otwarcia ZUS wprowadzamy w przypadku, gdy przenosimy dane do systemu w trakcie roku kalendarzowego.


Bilans otarcia ZUS polega na wprowadzeniu dokumentu w zakładce Wydatki/Dodaj wydatek na szablonie ZUS właściciela w wysokości składek, które Użytkownik poniósł od początku roku do momentu przeniesienie księgowości do systemu:Przed wprowadzeniem danych należy dokonać obliczeń:

  • Ubezpieczenie społeczne (ZUS 51) - jeśli w poprzednim systemie składki były księgowane do KPiR i wszystkie zostały zapłacone to nie należy obliczać sumy tych składek - zostaną one przeniesione w bilansie otwarcia PIT (kolumna 13 - Pozostałe wydatki). Jeśli składki ZUS 51 nie były  księgowane do KPiR, tylko do deklaracji lub nie zostały zapłacone, to należy obliczyć je sumując należne składki wymagane do zapłaty od stycznia (składka za grudzień poprzedniego roku) do miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia pracy w systemie.
  • Ubezpieczenie zdrowotne (ZUS 52) - należy zsumować należne składki wymagane do zapłaty od stycznia (składka za grudzień poprzedniego roku) do miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia pracy w systemie.
  • Fundusz pracy (ZUS 53) - jest księgowany do KPiR, więc jeśli składki zostały zapłacone to nie należy obliczać sumy tych składek - zostaną one przeniesione w bilansie otwarcia PIT (kolumna 13 - Pozostałe wydatki). Jeśli składki ZUS 53 nie zostały zapłacone to należy zsumować należne składki wymagane do zapłaty od stycznia (składka za grudzień poprzedniego roku) do miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia pracy w systemie.


Dla tego samego okresu należy zsumować zapłaty tych składek z podziałem na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy.


W razie problemów z samodzielnym przeniesieniem bilansu otwarcia skontaktuj się z Ekspertem Księgowym.


Automatyczne generowanie DW ZUS


Wysokość składek ZUS może być comiesięcznie automatycznie generowana przez system. Mechanizm ten pozwala na wygenerowanie następujących składek:

  • preferencyjne, 
  • preferencyjne/pełne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • pełne,
  • tylko zdrowotna,
  • ,,mały ZUS" od 2019 roku. 


Jeśli działalność została założona innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca, system wygeneruje wyliczoną proporcjonalnie składkę społeczną za pierwszy miesiąc. Parametr Data rozpoczęcia działalności przez właściciela, który decyduje o wysokości pierwszej składki, uzupełniany jest w Ustawienia / Właściciel, sekcja Dane podatkowe. Data ta decyduje także o wygaśnięciu ZUS preferencyjnego po 24 pełnych miesiącach jej naliczania.


W celu wygenerowania składek należy sparametryzować system w trzech krótkich krokach, opisanych poniżej.

1. W Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS należy uzupełnić podstawowe dane:


a) w przypadku opłacania jedynie składki zdrowotnej należy wprowadzić kwotę dla parametru Jeśli zatrudniony na um o pracę - proszę podać wartość brutto umowy o pracę. Kwota ta musi być równa lub wyższa minimalnemu wynagrodzeniu. 


b) w przypadku opłacania składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym należy uzupełnić parametr Okresy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zgłoszone do ZUS.c) w przypadku prowadzenia kilku działalności należy zaznaczyć parametr Posiada inne źródła przychodów. W przeciwnym wypadku należy wybrać Jedyne źródło przychodów.d) nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki społecznej uzupełniając parametr Ulga na start - okresy obowiązywania.

 

 

e) jeśli opłacane są składki preferencyjne to należy zaznaczyć parametr Korzystam z preferencyjnych składek ZUS.

 


f) zmiany należy zapisać na dole strony - przycisk Zapisz.

 

2. W zakładce Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS można zdefiniować ZUS właściwy dla firmy. Parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela dostępny w Ustawienia / Firma w sekcji Ustawienia zaawansowane powinien być odznaczony.

 

 

3. Po zapisaniu zmian należy kliknąć w przycisk Uruchom proces kontroli w Ewidencje / Zamknij miesiąc. Spowoduje to sprawdzenie przez system wszystkich zapisanych parametrów i wygenerowanie dowodów wewnętrznych, np ZUS właściciela (Jan Nowak) - za 2016/08 w zakładce Wydatki / Dokumenty. Składki można opłacić w zakładce Stan Biznesu / ZUS i podatki.

 

 

Niestandardowe składki ZUS mogą być wprowadzone ręcznie po wyłączeniu ich automatycznego generowania ich w Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane - parametr Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela powinien być zaznaczony.

 

Ręczne wprowadzanie DW ZUS


Składki ZUS w niestandardowej wysokości można wprowadzić ręcznie szablonem lub rozliczać je / opłacać w faktycznej wysokości - w systemie wykazana będzie niedopłata, ale do wyliczenia podatku brana będzie jedynie faktycznie zapłacona kwota.

 

W celu wprowadzenia składek ręcznie należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  

1. Należy wyłączyć automatyczne generowanie składek poprzez zaznaczenie parametru Nie generować automatycznie DW ZUS właściciela w Ustawienia / Firma / Ustawienia zaawansowane.

 

 

2. W zakładce Wydatki / Dodaj wydatek należy wybrać szablon ZUS właściciela.

 

 

3. Z listy kontrahentów należy wybrać właściwy ZUS (tworzony automatycznie po przeliczeniu miesiąca na podstawie parametru zdefiniowanego w Ustawienia / Właściciel / Dane do ZUS), uzupełnić numer dokumentu, daty, w przypadku spółek należy wybrać wspólnika, a następnie wprowadzić kwoty składek ZUS. Jeśli któraś ze składek nie jest opłacana to nie ma potrzeby usuwania pozycji - system zapisze jedynie te, które mają wprowadzone kwoty. W celu zapisania zmian należy kliknąć w przycisk Zapisz i zaksięguj.

 

  

4. W zakładce Wydatku / Dokumenty wszystkie DW ZUS są domyślnie ukryte. W celu dokonania zmian na ręcznym DW ZUS należy zaznaczyć parametr DW ZUS na filtrze Rodzaj dokumentu.

 


 


 

5. Podobnie jak składki generowane automatycznie, składki wprowadzane ręcznie można zapłacić bezpośrednio z systemu lub oznaczyć jako zapłacone.

  

Szczegółowe informacje na temat dokonywania płatności znajdziesz w artykule Opłacanie składek ZUS.