Przedsiębiorca, którego przychody za 2018 rok nie przekroczą 63 tys. zł (trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za cały rok podatkowy) będzie mógł opłacać obniżone - proporcjonalnie do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości.

Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję.


Z małego ZUS może skorzystać osoba, która:

  • jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej)
  • w poprzednim roku kalendarzowym nie rozliczała się na karcie podatkowej ze zwolnieniem z VAT
  • nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne
  • prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym
  • nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z małego ZUS
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.


Z małego ZUS nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • w poprzednim roku prowadzili inną pozarolniczą działalność jako: twórcy, artyści; osoby wykonujące wolny zawód; wspólnicy spółek jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
  • osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.


W celu ustawienia małego ZUSu należy przejść do zakładki Ustawienia/Właściciel i przy parametrze Mały ZUS- okresy obowiązywania wybrać przycisk Zmień.


Następnie należy uzupełnić zakres dat i wprowadzić Podstawę ubezpieczenia społecznego.
Z małego ZUS można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych. Aby opłacać składki na nowych zasadach należy złożyć w terminie 7 dni dokumenty ZUS ZUA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia- 0590xx. Przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z tego uprawnienia w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Rezygnacja będzie nieodwołalna.