Firma

Właściciel

Bilans Otwarcia PIT

Bilans Otwarcia VAT

Ustawienia wysyłki plików JPK_V7


Po zalogowaniu do systemu mOrganizer Finansów należy przejść do Ustawień konta i uzupełnić brakujące dane w zakładce Firma, Właściciel, Bilans otwarcia VAT, Bilans otwarcia PIT, i Ustawienia wysyłki plików JPK-V7. Pozostałe ustawienia są dodatkowe.Firma


Po przejściu do zakładki Firma należy uzupełnić brakujące dane w szczególności w pustych polach oznaczonych gwiazdką. Kluczowe jest zaznaczenie rodzaju ewidencji, gdy na tej podstawie system będzie generował KPIR lub Ewidencję przychodu, dla osób rozliczających się na ryczałcie. 


Parametry dotyczące Rodzaju opodatkowania uzupełniane są według poniższego schematu:


W celu ustawienia parametru Podatnik VAT, należy kliknąć na czerwony przycisk Zmień, wprowadzić zakres (dat od rozpoczęcia działalności do najbardziej odległej) oraz określić odpowiednią wartość na Tak (czynny podatnik)  lub Nie (osoba niezarejestrowana do podatku VAT).  
W przypadku wątpliwości można skorzystać z niebieskich pytajników uściślających informację np. mimo to, że użytkownik  nie jest czynnym podatnikiem VAT należy kliknąć Zmień, wprowadzić daty od - do oraz nie zaznaczać pola przy Podatnik VAT.Właściciel


Po przejściu do zakładki Ustawienia/Właściciel należy skierować kursor na istniejący wpis i wybrać Edytuj, dzięki czemu wyświetli się szereg parametrów do uzupełnienia.W prawym górnym rogu widnieje przycisk Kopiuj dane z Firmy należy go użyć, aby Dane podstawowe zostały przekopiowane z zakładki Firma:

W Danych podatkowych i Danych do ZUS należy kliknąć w czerwony przycisk Zmień i wybrać zakres dat od rozpoczęcia działalności do najbardziej odległej, określając wartość odpowiednio na Tak lub Nie. Należy również określić udział wyrażony w procentach, wybrać formę opodatkowania liniową lub ogólną (Skala podatkowa), zaliczkę na PIT, właściwy Urząd Skarbowy do rozliczenia PIT, ustalić, czy uwzględniać kwotę wolną oraz wygenerować mikrorachunek podatkowy.W systemie format dat, który jest wprowadzany w większości przypadków obejmuje jedynie miesiąc i rok. Wyjątkiem są parametry Udział i Uwzględnić kwotę wolną, w których wprowadzana jest data w formacie rok-miesiąc-dzień. W tej sytuacji parametry należy zawsze ustawić na 1 dzień miesiąca, w którym przypada rozpoczęcie działalności, tak aby system prawidłowo generował deklaracje.


Dane do ZUS


Ustawienia w sekcji Dane do ZUS mają wpływ na kwotę składek ZUS generowanych automatycznie przez system. 

W przypadku tej sekcji należy uzupełnić jedynie te parametry, które dotyczą składek użytkownika. 
Bilans Otwarcia PIT


Po wejściu do zakładki Bilans Otwarcia PIT , należy określić pierwszy miesiąc obsługi i prowadzenia PKPIR w systemie. Dodatkowo jeśli księgowość w poprzednich miesiącach danego roku była prowadzona w innym systemie i w trakcie roku jest przenoszona do systemu mOrganizer Finansów należy wprowadzić podsumowania poszczególnych kolumn z KPiR. Wprowadzone podsumowanie będzie widoczne w KPIR oraz uwzględnione z zaliczce na podatek dochodowy.Bilans Otwarcia VAT


Bilans otwarcia VAT należ uzupełnić w przypadku posiadanej nadwyżki z deklaracji VAT, które nie były generowane w systemie. W bilansie otwarcia VAT można również wprowadzić proporcję sprzedaży mieszanej. 
Ustawienia wysyłki plików JPK_V7 


Zakładka Ustawienia wysyłki plików JPK_V7 służy do sparametryzowania ustawień wysyłki deklaracji VAT oraz pliku JPK_V7 do Urzędu Skarbowego. Użytkownicy systemu mają możliwość skorzystania z wysyłki za pomocą kwoty do autoryzacji.


Wysyłanie deklaracji za pomocą kwoty do autoryzacji


Zaznaczenie pola Wyślij kwotą autoryzującą oraz wprowadzenie poprawnej wartości w polu Kwota autoryzująca spowoduje, że wysyłane deklaracje z systemu będą autoryzowane kwotą przychodu z odpowiedniego zeznania rocznego.


 


Jeśli deklaracja nie będzie wysyłana z systemu, należy zaznaczyć parametr Nie wysyłaj. Będę dostarczać deklaracje drukowane do US


Zaznaczenie pola Wysyłaj na bramkę testową Ministerstwa Finansów służy sprawdzeniu czy format deklaracji jest poprawny. Dane autoryzacyjne, takie jak kwota autoryzacji oraz dane osobowe, nie są weryfikowane. Fakt dostarczenia deklaracji na bramkę testową nie oznacza zatem, że zostanie dostarczona do Urzędu Skarbowego. 


Funkcja Wyślij podpisem kwalifikowanym jest przeznaczona dla Księgowych Prowadzących, którzy wysyłają plik JPK_V7 w imieniu klienta. W takim przypadku dodatkowo powinna zostać wybrana opcja Oświadczam, że dostarczyłem do Urzędu Skarbowego poprawnie wypełniony formularz UPL-1.