Dokumenty w systemie mogą być rozliczone poprzez dodanie płatności ręcznej lub poprzez połączenie operacji bankowej z dokumentem w zakładce Rozrachunki


W przypadku dodania płatności ręcznej można ją usunąć z poziomu dokumentu we właściwej pod-zakładce Stanu Biznesu - po przejściu do Płatności wystarczy kliknąć w przycisk Usuń w kolumnie Akcje. Płatności takie opisane są na liście płatności jako Płatność dokumentu.



Na takiej samej zasadzie usuwa się płatności gotówkowe w zakładce Przychody i Wydatki poprzez nakierowanie kursora na dokument i wybranie przycisku Płatności.



W przypadku, gdy płatność została dodana automatycznie po opłaceniu z konta firmowego w formie przelewu, taka opcja nie będzie dostępna - pole Akcje będzie puste. Taka płatność może zostać usunięta z poziomu zakładki Rozrachunki.

Po odnalezieniu danego połączenia przy pomocy filtrów, należy kliknąć w przycisk Usuń połączenie.



Rozłączenie płatności z operacją bankową spowoduje także aktualizację statusu we właściwej zakładce Stanu biznesu.