Deklaracje roczne - opis ogólny 

Wygenerowanie deklaracji rocznej

Opis stron formularza

Wysyłka deklaracji rocznej

Generowanie i wysyłka korekty do deklaracji PIT

Usuwania deklaracji rocznej i korekty deklaracji rocznej oraz generowania nowej deklaracji

Wyłączenia


Opis Ogólny

W systemie została uruchomiona funkcjonalność przygotowania następujących deklaracji rocznych:


1. PIT-28

2. PIT-36

3. PIT-36L

4. PIT-28 i PIT-36 w celu rozliczenia firm, które zmieniły formę działalności w ciągu roku


Zakłada Deklaracja roczna widoczna jest od strony księgowej w module Moja Księgowość po zalogowaniu na konto danej firm. Klienci z obsługą księgową nie mają dostępu do zakładki Deklaracja roczna. Gdy deklaracja zostanie sporządzona przez księgową, klienci po swojej stronie będą mieli dostęp do przygotowanych deklaracji w dwóch zakładkach: Deklaracje oraz ZUS i Podatki.  


Wygenerowanie deklaracji rocznej


W celu przygotowania deklaracji rocznej należy przejść do zakładki Moja Księgowość/Deklaracje roczneW przypadku, gdy lista deklaracji jest pusta należy po prawej stronie ekrany wybrać przycisk Generuj. Po jego wybraniu automatycznie wytwarzany jest właściwy dla formy ewidencji klienta typ deklaracji. 

Wygenerowana przez system deklaracja ma status Nowa. Na dokumencie dostępne są dwie akcje: Edytuj i Usuń

Wybór akcji Edytuj przenosi do pierwszej strony formularza deklaracji i zmienia status deklaracji na Kopia robocza.Opis stron formularza

 

1. Strona 1 - Wybór sposoby opodatkowania

2. Strona 2 - Dane podstawowe

3. Strona 3 - Dane finansowe

4. Strona 4 - Przychody z innych źródeł - działalność gospodarcza

4.1. Strona 4a - Przychody z innych źródeł - PIT-11, PIT-11A, PIT-40A

5. Strona 5 - Dane dot. ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

6. Strona 6 - Dane dotyczące należnych zaliczek na podatek dochodowy 

7. Strona 7 - Dane dot. zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy

8. Strona 8 - Dane dotyczące ulg i odliczeń

9. Strona 9 - Dane o Wierzycielach i Dłużnikach podatnika 

10. Strona 10 - Dane o numerze rachunku

11. Strona 11 - Wybór OPP

12. Strona 12 - Podsumowanie PIT

13. Strona 13 - Przygotowanie wysyłki deklaracji


Strona 1 - Wybór sposobu opodatkowania


W pierwszej wygenerowanej deklaracji system w polu cel złożenia deklaracji zaznaczy pierwszą opcję tzn. złożenie deklaracji. Natomiast, gdy deklaracja pierwotna zostanie już wysłana jest możliwość wygenerowania dla niej korekty. Użytkownik może wybrać rodzaj korekty. Dla korekty o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej nie jest konieczne wpisanie powodu korekty, zaś dla korekty o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej konieczne jest wpisanie powodu korekty.


Strona 2 - Dane podstawowe


W tej sekcji dane uzupełniane są automatycznie z ustawień firmy i właściciela. Jeśli dane wymagają zmiany, należy przejść do ustawień, zmienić odpowiednie pola, wrócić do zakładki Deklaracje roczne, usunąć wygenerowaną deklarację i wygenerować ją ponownie. Zaleca się sprawdzanie danych Klienta i firmy przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji.


 Strona 3 - Dane finansowe


W tych widokach wszystkie wyszarzone pola uzupełniają się automatycznie, a pole “w tym 8.5% (najem i dzierżawa)” jest edytowalne dla Użytkownika. Wynika to z konieczności wykazania przychodów z najmu i dzierżawy w odrębnych polach w deklaracji PIT-28 niż pozostałe przychody opodatkowane tą samą stawką.


4. Strona 4 - Przychody z innych źródeł - działalność gospodarcza


Na stronie tej istnieje możliwość dodania przychodów ze spółki oraz najmu. W celu uzupełnienie danych należy zaznaczyć parametr "chcę złożyć deklarację". 


4.1. Strona 4a - Przychody z innych źródeł - PIT-11, PIT-11A, PIT-40A


W tej sekcji istnieje możliwość dodania PIT-11, PIT-11A, PIT-40A. Po dodaniu któregoś z nich widoczne są one na liście rozwijalnej Lista dodanych PIT z nazwą pracodawcy i nazwą (typem) PIT. Użytkownik może dodać tutaj:


- kilka deklaracji PIT-11

- PIT-11 i PIT-40A

- PIT-11 i PIT-11A

- PIT-40A

- PIT-11A

- PIT-11Sporządzając deklarację istnieje możliwość uzupełnienia pól, które nie są wyszarzone, Natomiast te wyszarzone są uzupełnione automatycznie przez system. 


5. Strona 5 - Dane dot. ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego 


W tej sekcji domyślnie pole Kwota zapłaconych składek zdrowotnych w 2022 roku jest wyszarzone. Natomiast pole Kwota zapłaconych składek do odliczenia jest edytowalne. Natomiast w przypadku zaznaczenia parametru Oblicz składkę zdrowotną do odliczenia, pole Suma składek podlegająca odliczeniu nie jest już edytowalne i zostanie wyliczone na podstawie wprowadzonych danych do pola Kwota zapłaconych składek zdrowotnych w 2022 roku względem formy opodatkowania.


6. Strona 6 - Dane dotyczące należnych zaliczek na podatek dochodowy


W tej sekcji pola wyszarzone są uzupełnione automatycznie przez system. Jeśli Klient płaci zaliczki miesięczne widoczne są miesiące od stycznia - grudnia oraz Suma zaliczek


 

System sam wybiera jaki rodzaj zaliczek (miesięczny czy kwartalny), należy zaznaczyć na podstawie ustawień właściciela. W tej sekcji pola wyszarzone są uzupełnione automatycznie przez system. Jeśli Klient płaci zaliczki kwartalne widoczne są miesiące marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień oraz Suma zaliczek. System sam wybiera jaki rodzaj zaliczek miesięczny czy kwartalny należy zaznaczyć na podstawie ustawień właściciela.


7. Strona 7 - Dane dot. zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy


Na stronie tej należy uzupełnić dane dotyczące zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy. System automatycznie za pierwszym razem przeniesie dane dotyczące podłączonych płatności do pól edytowalnych. Jeśli Klient płaci zaliczki miesięczne widoczne są miesiące od stycznia - grudnia oraz Suma zaliczek. Jeżeli w jakimś miesiącu zostały zapłacone zaliczki na podatek dochodowy związane z najmem prywatnym należy je dodać do danego miesiąca poprzez edycję pola wybranego okresu.


8. Strona 8 - Dane dotyczące ulg i odliczeń 


W tej sekcji pola są uzupełniane przez system jeśli w ustawieniach właściciela są dane dot. strat z lat ubiegłych lub przez Użytkownika - jeśli w ustawieniach tej informacji nie ma. Użytkownik może zmienić dane wstawione przez system w polu Straty z lat ubiegłych.9. Strona 9 - Dane o Wierzycielach i Dłużnikach podatnika


Za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie ekranu można dodać dane odnośnie wierzycieli i dłużników.10. Strona 10 - Dane o numerze rachunku


W tej sekcji pola wyszarzone są automatycznie wypełniane przez system na podstawie danych z zakładki Ustawienia/Rachunki bankowe, do deklaracji zaciągany jest rachunek domyślny. Jeśli Użytkownik zaznaczy pole Czy zgłosić rachunek pole IBAN jest edytowalne. Pole to powinno być uzupełnione w schemacie kod kraju plus nr rachunku (PL+26cyfr).


11. Strona 11 - Wybór OPP


Na stronie 11 istnieje możliwość wskazania celu na który ma zostać przekazany 1,5% podatku. Uzupełnienie pola KRS i Cel możliwe jest po wcześniejszym zaznaczeniu parametru Chcę przekazać 1,5% podatku OPP. Wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych do OPP skutkuje wysłaniem do Urzędu Skarbowego zgody na udostępnienie danych osobowych podatnika OPP. 


12. Strona 12 - Podsumowanie PIT


W tej sekcji system prezentuje wyliczone kwoty dochodu, kwotę do zapłaty lub kwotę do zwrotu. Pola nie są edytowalne.13. Strona 13 - Przygotowanie wysyłki deklaracji


W tej sekcji system automatycznie zaciąga dane, pola nie są edytowalne.


Dostępne są akcje:


 • Podpisz i wyślij lub Wyślij. To który z przycisków pojawi się na stronie 13 zależne jest od sposoby wysyłki ustawionego w zakładce Ustawienia/Ustawienia wysyłki do Urzędu Skarbowego. Przycisk ten będzie aktywny dopiero po wcześniejszym zaakceptowaniu deklaracji.
 • Cofnij - powoduje przeniesieni do poprzedniej strony formularza
 • Podgląd deklaracji - otwiera okno z podglądem deklaracji w .pdf.

Po wybraniu akcji Podgląd deklaracji - otwiera się okno z podglądem deklaracji w .pdf. Pod deklaracją dostępne są akcje:

- Zapisz i zaakceptuj - powoduje, że deklaracja zmienia status na Zaakceptowana i uaktywnia akcję Podpisz i wyślij lub Wyślij. Deklaracja nie zaakceptowana w podglądzie nie może być wysłana do Urzędu Skarbowego.

- Zamknij - powoduje zamknięcie okna. 

 • Zamknij - powoduje zamknięcie formularz i zapisanie wprowadzonych danych. Użytkownik może wrócić do edytowania deklaracji w późniejszym terminie


Wysyłka deklaracji rocznej


Wysyłka deklaracji rocznej PIT możliwa jest po wykonaniu następujących kroków: 


1. Zalogowanie się na konto klienta.

2. Przejście do zakładki Zamknij miesiąc.

3. Uruchomienie procesu kontroli w grudniu 2022 roku.

4. Przejście do zakładki Deklaracje roczne.

5. Kliknięcie w akcję Generuj.

6. Kliknięcie w akcję Edytuj.

7. Przejście przez każdą stronę formularza i uzupełnienie pól edytowalnych, jeżeli jest taka potrzeba. 

8. Na stronie 13 formularza kliknięcie w akcję Podgląd deklaracji

9. Zatwierdzenie wygenerowanego podglądu za pomocą akcji: Zapisz i zaakceptuj - status deklaracji zmienia się na Zaakceptowana.

10. Wysłanie deklaracji za pomocą akcji Wyślij lub Podpisz i wyślij

11. Na panelu głównym pojawi się ekran sukcesu który pozwoli na pobranie PDF deklaracji za pomocą akcji Pobierz

PDF

13. W zakładce Deklaracje roczne deklaracja będzie w statusie Czeka na UPO, a po otrzymaniu UPO zmienia status na Wysłana.

14. W celu wygenerowania UPO należy skopiować numer referencyjny i wkleić go na stronę Status e-Deklaracji


Generowanie i wysyłka korekty do deklaracji PIT


W celu wygenerowania korekty deklaracji rocznej należy: 


1. Zalogować się na konto klienta. 

2. Przejść do zakładki Zamknij miesiąc i uruchomić proces kontroli miesiąca dla grudnia 2022 roku. 

3. Przejść do zakładki Deklaracje roczne

4. Kliknięcie w akcję Korekta na wysłanej deklaracji rocznej.

5. Na podstawie ustawień systemowych oraz wygenerowanych zaliczek zostanie wygenerowana kopia wysłanej deklaracji w statusie Nowa

6. Przejść przez wszystkie story formularza i wybranie na stronie 13 akcji Podgląd deklaracji

7. Zatwierdzić wygenerowany podgląd za pomocą akcji: Zapisz i zaakceptuj - status deklaracji zmienia się na Zaakceptowana.

8. Wysłać deklaracji za pomocą akcji Wyślij lub Podpisz i wyślij

9. Na panelu głównym pojawi się ekran sukcesu który pozwoli na pobranie PDF deklaracji za pomocą akcji Pobierz

PDF

10. W zakładce Deklaracje roczne deklaracja będzie w statusie Czeka na UPO, a po otrzymaniu UPO zmienia status na Wysłana.

11. W celu wygenerowania UPO należy skopiować numer referencyjny i wkleić go na stronę Status e-DeklaracjiUsuwania deklaracji rocznej i korekty deklaracji rocznej oraz generowania nowej deklaracji


Jeżeli w systemie zostały zmienione dane, które wpływają na rozliczenie roczne (np. powiat, dodane przychody) lub pojawiła się konieczność wygenerowania nowej deklaracji należy:


1. Przejść do zakładki Deklaracja roczna

2. Na deklaracji w statusie kopia robocza jest dostępna akcja Usuń, która jest widoczna po nakierowaniu na deklarację. Jeżeli deklaracja ma status Zaakceptowana należy na początku wybrać opcję cofnij zatwierdzenie. 

3. Przejście do zakładki Zamknij miesiąc.

4. Uruchomienie procesu kontroli dla miesiąca grudzień 2022

5. Przejście do zakładki Deklaracja roczna

6. Kliknąć w akcję Generuj.


Wyłączenia


W przygotowanym rozliczeniu rocznym nie można rozliczyć:


 • Przychodów wraz z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem, osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Ulg i odliczeń podatkowych (będzie możliwość tylko ujęcia straty z lat ubiegłych).
 • Przychodów zwolnionych z podatku (np związanych z ulgą dla młodych)
 • IP BOX
 • Przychodów z zagranicy
 • Innych deklaracji niż PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28
 • Przychodów z więcej niż jednego innego źródeł przychodów (np. 2 spółki)