Różnice kursowe generowane są automatycznie w formie dowodów wewnętrznych w wyniku różnic pomiędzy wartością faktury, a rzeczywistą zapłatą po przewalutowaniu na PLN. Różnica ustalona jest wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP. Mogą występować po stronie sprzedaży i stanowić pozostały przychód firmy, jak również kosztów. Różnice kursowe mogą być dodatnie lub ujemne.