Zgodnie z art 87 ustawy o VAT występują 5 terminów zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym:

  • 15 dni - Jest to skrócony termin, o który może starać się każdy podatnik spełniający łącznie dziesięć warunków wynikających z przepisów art. 87 ust. 6e ustawy o VAT.
  • 25 dni - Jest to skrócony termin, o który może starać się każdy podatnik spełniający łącznie sześć warunków wynikających z przepisów art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.
  • 40 dni - Jest to skrócony termin, o który może starać się każdy podatnik korzystający z wystawiania faktur ustrukturyzowanych  za pośrednictwem tzw. Krajowego Systemu e-Faktur oraz spełniający łącznie pięciu warunków wynikających z przepisów art. 87 ust. 5b-5d ustawy o VAT.
  • 60 dni - Jest to podstawowy termin. Prawo do zwrotu przysługuje od momentu złożenia deklaracji. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj dokonanych zakupów, stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług lub realizacja świadczenia usług czy też dostawy towarów za granicą kraju bez dokonywania sprzedaży opodatkowanej.
  • 180 dni - Jest to wydłużony termin, występujący wówczas, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych, ale zrealizował zakupy związane z działalnością opodatkowaną uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego.

Należy przejść do zakładki Moja księgowość/Deklaracje oznaczyć deklarację VAT poprzez opcję Zaznacz wiele a następnie rozwinąć Opcje zaawansowane  i wybrać  Zwrot VAT.Następnie należy uzupełnić pozycję Kwota VAT do zwrotu wybrać Zwrot w terminie lub Sugeruj zwrot kolejnym krokiem jest oznaczenie powodu zwrotu bądź samemu napisanie uzasadnienia złożenia wniosku a następnie wybrać Zatwierdź.


Jeśli:

  • deklaracja nie została zatwierdzona - po wydrukowaniu deklaracji kwota VAT do zwrotu znajdzie się we właściwym polu;
  • deklaracja została zatwierdzona - po uruchomieniu procesu kontroli zamknięcia miesiąca zostanie wygenerowana deklaracja korygująca, kwota VAT do zwrotu znajdzie się we właściwym polu.